BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - BAN KINH TẾ TW

Các Anh/chị trong Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đã ủng hộ Đà Nẵng Xanh trong chuyến du lịch Đà Nẵng 30/4/2011.

Tư Vấn Du Lịch